Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Στο ΠΜΣ «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και ΤΕΙ της ημεδαπής καθώς απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η προέλευση των πτυχιούχων θα καλύπτει το σύνολο των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, όπως Ιατρική, Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Ψυχολογία και Κοινωνικές Επιστήμες, Διαιτολογία, Πληροφορική και Βιοϊατρική Τεχνολογία. Για να εξασφαλιστεί η διεπιστημονικότητα του ΠΜΣ, θα προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό φοιτητών ανά ειδίκευση.