Φιλοσοφία – Σκοπός

Τα ολοκληρωμένα προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και αποκατάστασης αποτελούν βασικά εργαλεία για την βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και για τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα ασθενών, όπως ασθενείς με καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, vεφρολογικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κα. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η κατηγορία των ασθενών μετά από εντατική νοσηλεία για βαριά νόσο, ως μια νέα κατηγορία ασθενών που αναγνωρίζεται διεθνώς για την επείγουσα ανάγκη παροχής των υπηρεσιών αποκατάστασης (σύνδρομο μετά εντατική νοσηλεία – Post Intensive Care Syndrome, PICS).

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αποκατάστασης

Τα προγράμματα αποκατάστασης είναι πλέον θεσμοθετημένα σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Αυτό δεν ισχύει όμως για την Ελλάδα, όπου τα αντίστοιχα προγράμματα λαμβάνουν χώρα σε εντελώς περιορισμένο αριθμό κέντρων, κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς και χωρίς διεπιστημονική προσέγγιση. Ωστόσο, αναμένεται ανάπτυξη αυτού του τομέα υπηρεσιών υγείας στο μέλλον. Εξάλλου, παρά την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας – πληροφορικής, η κλινική εφαρμογή τους διεθνώς είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη, γεγονός που επιβάλλει την ανάπτυξη διεπιστημονικών ομάδων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η σχετική τεχνολογία-πληροφορική περιλαμβάνει εφαρμογές, όπως ρομποτικά συστήματα, συστήματα υποβοήθησης κινητικότητας και αποκατάστασης, τηλε-αποκατάσταση, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, κ.α. Η επιτυχής εφαρμογή τέτοιων ολιστικών προγραμμάτων αποκατάστασης βασίζεται στην συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, που καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους αναγκών των ασθενών.

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος ΠΜΣ είναι: Ως εκ τούτων, ως σκοποί του παρόντος ΠΜΣ τίθενται οι εξής:
1) Η παροχή ευρέος φάσματος γνώσεων, τεχνικών και δεξιοτήτων στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας στο ταχέως εξελισσόμενο αντικείμενο της κλινικής εργοσπιρομετρίας, άσκησης και αποκατάστασης.
2) Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών.
3) Η ενσωμάτωση και ανάπτυξη εφαρμογών βιοτεχνολογίας και πληροφορικής στον τομέα της αποκατάστασης, καθώς και η δημιουργία ανάλογης νοοτροπίας και στάσεων.

Εκπαιδευτική Προσέγγιση

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η εκπαίδευση του ΠΜΣ θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning, το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον το 60% των θεωρητικών μαθημάτων), καθώς επίσης και σε σεμινάρια/συνέδρια και κλινική άσκηση. Ειδικότερα, η πρακτική εκπαίδευση και η κλινική άσκηση αποτελούν το βασικό αντικείμενο του δευτέρου έτους. Η κλινική άσκηση θα πραγματοποιείται σε αντίστοιχα εργαστήρια και κλινικές.

Κατευθύνσεις

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει εξειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις:

  • Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ,
  • Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση,
  • Σύγχρονη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση.

Προοπτικές

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

  • Να οργανώσουν προγράμματα αποκατάστασης που θα χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική προσέγγιση,
  • Να διενεργήσουν καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά της και να διαγνώσουν βασικούς περιορισμούς,
  • Να αξιολογήσουν ασθενείς, να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και να προσδιορίσουν τη δομή του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης, καθώς και να συνταγογραφήσουν την ενδεδειγμένη άσκηση,
  • να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, τόσο στην αποκατάσταση ασθενών όσο και στην εκπαίδευση