Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

 

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος. Έχει ως αντικείμενο την επιδίωξη ειδικών στόχων, σχετικών με τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρει η ακαδημαϊκή μονάδα. Η δήλωση πολιτικής ποιότητας περιλαμβάνει τη δέσμευση της ακαδημαϊκής μονάδας για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που θα προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΜΣ, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Προς υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η ακαδημαϊκή μονάδα δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7

γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο ΠΜΣ

δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού για τα ΠΜΣ

ε) τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση των ΠΜΣ

στ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

ζ) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας για τα ΠΜΣ

η) την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων των ΠΜΣ που ενδεχομένως προέρχονται από δίδακτρα, τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τα ΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Στα πλαίσια υλοποίησης της πολιτικής αυτής και της αναβάθμισης της ποιότητας του ΠΜΣ «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, Προηγμένη Τεχνολογία και Αποκατάσταση», έχουν τεθεί στρατηγικοί στόχοι, επιμέρους στόχοι ποιότητας και δράσεις για το έτος 2023, όπως αναλύονται στη συνέχεια.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Συνεχής αναβάθμιση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ.

Ο στόχος αυτός επιμερίζεται στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων ποιότητας:

  1. Βελτίωση ρυθμού αποφοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών
  2. Ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας στο ΠΜΣ
  3. Επέκταση συμβουλευτικής σπουδών
  4. Επέκταση μηχανισμού αξιολόγησης του ΠΜΣ

 

Οι προτεινόμενες ενέργειες/δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν σε αυτό το στόχο περιλαμβάνουν τα εξής:

1.1. Ενέργειες αλληλεπίδρασης υποψηφίων διδακτόρων ή παλαιότερων φοιτητών με τους νέους φοιτητές με στόχο την υποστήριξη των δεύτερων στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

1.2. Βελτίωση της κατανομής των φοιτητών μεταξύ των επιβλεπόντων

1.3. Μεγαλύτερη παρότρυνση και υποστήριξη στη τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους τους φοιτητών

1.4. Δημιουργία Ομάδας Εργασίας Πιστοποίησης ΠΜΣ (ΟΕΠΙ)

1.5. Συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

1.6. Μεταφορά τεχνογνωσίας από ΟΜΕΑ Τμήματος

1.7. Υποβολή Φακέλου Πιστοποίησης

1.8. Πραγματοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης

1.9. Συμμετοχή στη Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης

1.10. Αξιοποίηση του Θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Καθηγητή για συνολικά σχετικά θέματα

1.11. Δυνατότητες εφαρμογής e-mentoring

1.12. Ενημέρωση των φοιτητών για τον επίσημο μηχανισμό παραπόνων, το διευρυμένο ερωτηματολόγιο και τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ

1.13. Προώθηση των ερωτηματολογίων μέσω του e-class και χρήση ανώνυμων google form για τη συμπλήρωσή τους

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Βελτίωση της διασύνδεσης με την κοινωνία και την αγορά εργασίας

Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την επίτευξη του ακόλουθου στόχου ποιότητας:

  1. Δικτύωση των αποφοίτων του ΠΜΣ

 

Η προτεινόμενη ενέργεια/δράση που αναμένεται να υλοποιηθεί σε αυτό το στόχο περιλαμβάνει το εξής:

2.1. Εγγραφή των αποφοίτων του ΠΜΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης