Κριτήρια επιλογής

Συνεκτιμούνται, με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

  • ο βαθμός πτυχίου
  • ο βαθμός σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα
  • άλλοι τίτλοι σπουδών
  • η επαγγελματική εμπειρία
  • η γενική και σχετική με το αντικείμενο προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα/εμπειρία
  • η προοπτική μελλοντικής ενασχόλησης με το αντικείμενο
  • η επάρκεια αγγλικής γλώσσας
  • η συνέντευξη των υποψηφίων.